To celebrate the publication of Jon Knowles history of the quarry a photo display and talk is being held in the Corris Institute on Thursday
16th November.

The Photo display is open from 10.00 a.m. to 17.00 – free admission.

The talk will start at 19.30pm and consist of 4 short talks by Jon and Mark Waite covering the following subjects:-

An introduction to Aberllefenni Quarry. (30 mins)
Some key people in the history of the Quarry. (15 mins)
Break for Tea, Coffee, and cake – courtesy of Inigo Jones Ltd.
Underground Exploration. (30 mins)
New Information & Photographs. (15 mins)

There will also be an exhibition of photographs and information about Hanes Dyffryn Dulas website all day.
Admission £2 with all profits to the Welsh Air Ambulance.

To book your place please email or text your name(s) to Jon at jonknowles1@btinternet.com or 07920 231627.

 


I ddathlu cyhoeddiad gan Jon Knowles am hanes y chwarel –  mae arddangosfa ffotograffau a sgwrs yn cael ei chynnal yn Institiwt Corris Dydd Iau
16eg  o Dachwedd.

Mae’r arddangosfa Ffotograffau ar agor rhwng 10.00 a.m. a 17.00 – mynediad am ddim.  

Bydd y sgwrs yn dechrau am 19.30 yh ac yn cynnwys 4 sgwrs fer gan Jon a Mark Waite ar y pynciau canlynol:-

Cyflwyniad i Chwarel Aberllefenni. (30 munud)
Rhai pobl allweddol yn hanes y Chwarel. (15 munud)
Egwyl am De, Coffi, a chacen – trwy garedigrwydd Inigo Jones Ltd.
Archwilio Tanddaearol. (30 munud)
Gwybodaeth a Ffotograffau Newydd. (15 munud)

Mi fydd Arddangosfa hefyd o luniau a gwybodaeth am gwefan Hanes Dyffryn Dulas trwy’r dydd.
Mynediad £2 gyda’r holl elw i Ambiwlans Awyr Cymru.

I archebu eich lle e-bostiwch neu tecstiwch eich enw(au) at Jon yn jonknowles1@btinternet.com neu 07920 231627.

Verified by MonsterInsights